Monday, December 28, 2009

打開心門

心關在門里就變成"悶"。。。 所以處事待人要拿個heart出來。

好多時候,我拿個心對人,卻往往得到嘅係背板,別人唔領情,等等。 付出真心,換來嘅卻係傷心,付出的一片真誠,得回係一桶眼淚。 點解?

No comments: