Monday, September 20, 2010

夢想

曾經以為“終點”已靠近,後來發現只係“休息站”;“夢想”離我那麼近卻那麼遠。


有一段時期,我以為“終點”真係好近自己。 我拼命咁追,爭取每一個機會。。。甚至由一個被動嘅人,試著改變自己變到更加主動。


結果兜兜轉轉,過開一年多。 我醒悟啦。果個“終點”只不過係一個幻覺。
“休息站” ,我呢個過路人要告別啦。 我要繼續我嘅路程,去追尋我嘅“夢想”。保重!

No comments: