Wednesday, June 17, 2009

緣份有緣千里能相聚,無緣對面不相逄。


緣份呢家野確實有d神奇。


點解在某某時間地點,認識某些人。。。又卻有些時候,某些人已經出現左,但你地卻無真正地遇上?


呢d味叫緣份咯!


有人話 - 前生五百次的回望,換來今生的擦身而過。。。係真唔係架? 都無關重要啦, 最緊要係珍惜現在,你話我話嘅。


咁,點解我突然好似好有感觸? 。。。唔話你知,時機未成熟。

No comments: